Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego
Krowica Sama 183, 37 - 625 Krowica Sama
tel.: 16.632.61.54
e-mail: sp-krowica@lubaczow.com.pl


"nie przeminie wszystko, nie przeminie"
ks. Jan Twardowski      
  

WYPRAWKA SZKOLNA

     Wójt Gminy Lubaczów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci, które 1 września 2015 r. rozpoczną naukę w klasie III szkoły podstawowej

oraz  uczniom niepełnosprawnym klas III, V i VI szkoły podstawowej

  i uczniom klasy II i III gimnazjum,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

(uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową -  w tym z afazją,  z autyzmem – w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym 
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku gdy jedna  z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej)

 WARUNEK !!!

dochód w rodzinie nie może przekroczyć 574 zł netto na 1 osobę

lub

w szczególnych przypadkach poza kryterium dochodowym jeżeli występują okoliczności wynikające  z art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

 -  ubóstwo;   sieroctwo;  bezdomność;  bezrobocie;  niepełnosprawność;  długotrwała lub ciężka choroba;  przemoc w rodzinie;  potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;  potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

do wniosku załączamy:

- zaświadczenie z GOPS-u wydane w oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych,  że na dane dziecko pobierany jest zasiłek rodzinny,

- lub zaświadczenia (oświadczenia) o wysokości dochodu rodziny za 2013 r. (o którym mowa w art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- lub kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  w przypadku ubiegania się  o pomoc dla ucznia, któremu orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego (przy kształceniu specjalnym nie obowiązuje kryterium dochodowe)

Dofinansowanie wynosi:

klasa  III  SP   (w tym z orzeczeniem)                                              max.  225 zł

klasa V i VI szkoły podstawowej z orzeczeniem                              max.  325 zł

klasa II-III gimnazjum  z orzeczeniem                                             max.  350 zł

Rodzice sami dokonują zakupu podręczników (ćwiczenia i inne art. szkolne nie podlegają refundacji)  i  z dowodem zakupu zgłaszają się po refundację poniesionych wydatków.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 4 września 2015 r. Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 31 października 2015 r. po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura, rachunek).  

                                                                                            Wójt Gminy Lubaczów

                                                                                                   Wiesław Kapel


Informacje wprowadził: SP 2015-08-25 09:34:41